Barbaresco Cru Collection, Produttori del Barbaresco

Note:

This collection contains: 1x Pora, 1x Rio Sordo, 1x Ovello, 1x Paje, 1x Montestefano, 1x Montefico, 1x Rabaja, 1x Asili. 1x Muncagota)